คำกราบบังคมทูล ของ นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
นายสุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

298

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
โดยได้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง
จัดตั้งศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการข้อมูลข่าวสารในด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในท้องถิ่น ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดในภาคอีสานตอนบนและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายพงศกร อรรณนพพร ประธานกรรมการบริหารห้างหุ้นส่วน จำกัด
ตรีพรวิศวกรรม จังหวัดขอนแก่น และบริษัทในเครือ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการธุรกิจหลายประเภทที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สถานีบริการนํ้ามัน และสนามกอล์ฟ
เป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง อาทิ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีหลายกระทรวง และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายเชิด สิงห์คำป้อง กำนันตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ได้สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยการก่อตั้งกลุ่มโฮมสเตย์
เป็นตัวแทนในการขอคืนผืนป่าที่เป็นพื้นที่บุกรุกโดยไม่มีความขัดแย้ง เป็นผู้ประสานงาน
ชาวบ้านในพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ได้รับรางวัลการพัฒนาการท่องเที่ยว และรางวัลคนดีชุมชน
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

299

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพงศกร อรรณนพพร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายเชิด สิงห์คำป้อง

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๒,๖๙๗ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๒,๖๔๗ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๔๗ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

300