คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์
อุปนายกสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๑,๓๖๔ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๑๑๕ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๙๕ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๕๔ คน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

307

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

308