คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา
ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
จำนวน

ราย
บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
จำนวน
๓๐
ราย
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
จำนวน
๒๙
ราย
และผู้สำเร็จการศึกษา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
รวมทั้งสิ้น
จำนวน
๔,๑๓๐ ราย

บัดนี้
ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
พระราชทานปริญญาบัตร
ตามที่
ข้าพระพุทธเจ้า รองอธิการบดี คณบดีแต่ละคณะ ได้กราบบังคมทูลต่อไป

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

445

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ)
Mr.
Harald
Link
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า)

นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร)

นางจำเนียร ไชยรัตน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
นายนันทพงศ์ นาคฤทธิ์
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
อทิตยา กลับวิหค
เจนณรงค์ บัวเงิน
ปิ่นกมล สุวรรณสังข์
อรอุมา ภูบังดาว
เจนจิรา พะสริ
จิรัสยา บุญมาก
เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์
ผกานันท ช่วยอ่อน
ศิริลักษณ์ เรืองกูล
อัญธยา จิตมานะ
จิรวัฒน์ จันทองพูน
ทิพปภา อิสาลา
นภัสสร ถ่ายย้วนกุล
อารีเสาะ ดือแระ
ธนิศา รัตนกิจ

446

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน

สุนิสา สะแม

อรนลิน หลงชวน

จุไรรัตน์ บุญเชิญ

ฟ้าใส โสภาเจริญวงศ์

อาอีเสาะ เปาะเลาะ

นันทิชา ยกทอง

นันทิยา บุญย้อย

ธิรพันธ์ จันทร์ทอง

รัชยา สุวรรณรัตน์

พีระกิต ศรีอดุลย์พันธ์

กุลนันทน์ ร่มเกตุ

สุรัตน์ชวดี อิสสะโร

ศิริพร แพวิเศษ

รัสมัน อะหลี

ชลธิชา บุญนุ้ย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

447