คำกราบบังคมทูล ของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ
ผู้แทนอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นายร้อยตำรวจ และผู้มีเกียรติที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้
ต่างปลื้มปีติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันนี้

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลเบิก
พลตำรวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ เป็นผู้เบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เข้ารับพระราชทาน กระบี่และปริญญาบัตร พร้อมกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษา

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

130

ได้กราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และขอพระราชทาน
พระบรมราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ต่อการรับราชการสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

131