คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมด้วยนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ตลอดจนผู้มาร่วมพิธี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละออง
พระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเกี่ยวกับนายทหารและนายตำรวจ
ชั้นนายพล ที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ นาย ประกอบด้วย
นายทหาร จำนวน ๙๑๗ นาย และนายตำรวจ จำนวน ๑๒๘ นาย

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

118

ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนนายทหารและ นายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายสัตย์ ปฏิญาณ และขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สืบไป

119