คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 เข้าเฝ้า ฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าเฝ้า ฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จออก แทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้านำนักเรียน
นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่นและผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทานรางวัลในวันนี้

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาถึง ปีนี้ เป็นปีที่ ๕๒ แล้ว ได้แบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท คือ รางวัลประเภท
นักเรียน นักศึกษา และรางวัลประเภทสถานศึกษา

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

172

รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา มัธยม ศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาวิชาชีพ และอุดมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่นจากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มี
นักเรียน นักศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๒๐๘ คน

รางวัลประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ
โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับ ที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้
มีสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน ๑๓๑ แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทานติดต่อกัน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี จำนวน ๙ แห่ง

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ รองศาสตราจารย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กราบบังคมทูลเบิกนักเรียน นักศึกษา และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบิกผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่
ณ ที่นี้ เพื่อจักได้น้อมรับ ใส่เกล้าใส่กระหม่อมรับไปประพฤติปฏิบัติต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

173