คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่า ละอองพระบาททรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นที่ ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

32