คำกราบบังคมทูล ของ พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
พลโท นิรุทธ เกตุสิริ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑,๓๐๓ คน แยกเป็น ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๑๔๕ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๓๓ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒๕ คน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

314

ดังรายนามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

315