คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

199

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๑,๕๒๐ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๕ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๑๑๒ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๔๐๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

200