คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ
ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษาจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

411

ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดุริยางค์ไทย)
นายสมาน น้อยนิตย์
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม)
Prof.
Dr.
Masao
FURUYAMA
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงาน)

Prof.
Dr.
Chang-Hsien
Tai
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)

นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน)

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
และ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต)

นายวันชัย เหมือนบัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

412