คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์นำยุทธ
สงค์ธนาพิทักษ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษา
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ
ต่อไป

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

415

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบอุตสาหกรรม)
นายประยูร สุขพัทธี
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์)
นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
นายสุภชัย วีระภุชงค์
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)
ดร.โทมัส แวเนอร์ ชโรเดอร์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
นางสาวบรินดา จางขจรศักดิ์
และ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
นางสาวธัญพร แดงรอด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

416