คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ
ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญาบัตร
และ
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า
คณบดี
คณาจารย์
จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

417