คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559(ช่วงบ่าย)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ
ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จ
การศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ
ศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร
และ
พระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า
คณบดี
ผู้อำนวยการ
คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

422