คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษาจาก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

425

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายกุลชร มีสัมฤทธิ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายปัญญา เล่าชู
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายมนตรี จียาศักดิ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายประยูร ฟักสังข์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางปานทิพย์ กิติประภัทร์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางวรางคณา จันทวะโร
และ
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางธนธัญ การสมพรต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

426