คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ ราย คือ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายฟู่ ซื่อจาง (Mr. Fu Xuezhang)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

33

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

และลำดับต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้มีคุณูปการ อย่างสูงต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” จำนวน ๑ ราย คือ นายเฉา เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

34