คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์องค์การ อินทรัมพรรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 (ภาคแรก)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์องค์การ อินทรัมพรรย์
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่
สามสิบสาม
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กับทั้งเป็น
พระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิต
นักศึกษา
และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วหน้า
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์องค์การ
อินทรัมพรรย์
นายกสภามหาวิทยาลัย
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

457

บัดนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยและประกาศเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

458