คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559(ภาคแรก)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
กิจการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ภารกิจด้านการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
โดยใช้วิธีการศึกษา
ผ่านสื่อประสมต่าง

โดยเปิดสอนหลักสูตรต่าง

รวมทุกระดับการศึกษา
จำนวน
๖๗
หลักสูตรใน
๑๒
สาขาวิชา
คือ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยา
การจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง

และ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

459

ความต้องการของนักศึกษา
ตลอดจนได้มีการพัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย
เพื่อ
การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศ
การวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
การวิจัย
สถาบัน
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน
พร้อมกับได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
อีกทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ตลอดจนชุมชน
จัดโครงการและกิจกรรมในรูปแบบต่าง

เพื่อพัฒนาความรู้และอาชี
พอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

สำหรับปีการศึกษา
๒๕๕๗
นี้
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ
รวมทั้งสิ้น
๑๓,๘๗๙
คน
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคแรกวันนี้
รวมทั้งสิ้น
๙๖๓ คน

บัดนี้
ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทาน
พระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต
นักศึกษา
คณาจารย์
ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต
กราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร
ในโอกาส
ที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีมติมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ดังนี้

460

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และระดับปริญญาโท
ด้าน
การทูตและระหว่างประเทศ
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
อีกทั้งได้รับปริญญาบัตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในด้านหน้าที่การงาน
เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้
ยังเคยดำรงตำแหน่ง
สำคัญทางสังคม
และทางการเมืองการปกครองหลายตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในส่วน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร
และเป็นกรรมการที่ปรึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตลอดจนเป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชาและ
สื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยเหตุที่
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ
เศรษฐบุตร
เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีผลงาน
โดดเด่นทั้งในฐานะนักวิชาการ
นักบริหาร
และนักวิชาชีพทางการเมืองการปกครอง
และ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบหน้าที่การงาน
อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม
เป็นแบบอย่างที่ดีของนักรัฐศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ได้รับปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
จำนวน
๔๕๐
คน
และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
จำนวน
๕๑๓
คน
รวมบัณฑิต
จำนวน
๙๖๓
คน
ตามรายงานที่ประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชา
ผู้แทนสาขาวิชา
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
จะได้
กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

461