คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 (ภาคหลัง)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคหลัง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความปีติ
ยินดีเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสามของมหาวิทยาลัย
เป็นวาระที่สอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสาม
ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
จำนวน
๙๒๒
คน
(เก้าร้อยยี่สิบสองคน)
แยกตาม
สาขาวิชาต่าง

ดังนี้
บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์
จำนวน ๕๖๒ คน (ห้าร้อยหกสิบสองคน)

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

462

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวน ๓๖๐ คน (สามร้อยหกสิบคน)

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ผู้แทน
สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

463