คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 (ภาคเช้า)

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (ภาคเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท ดังนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบัน การศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและให้ความ เสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย
เปิดกว้างทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่าง

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

74

เท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ ปัจจุบันดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้เพิ่มภารกิจที่ ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้
คู่คุณธรรม” ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิด และ วิจารณญาณ รวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจ ให้เป็นผู้ที่ยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต อุทิศตน เพื่อประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินงานโดยคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ซึ่งมี หน้าที่จัดการศึกษาและให้บริการด้านบริหารและวิชาการ ปัจจุบันมีคณะต่าง ๆ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบัณฑิตวิทยาลัย สำนัก สถาบัน และศูนย์ ที่ดำเนินงานให้บริการ ทางวิชาการและการบริหาร มีสำนักงานอธิการบดี สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล
สำนักหอสมุดกลาง สำนักพิมพ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักกีฬา สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันภาษา สำนัก ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันกฎหมายไทย สำนักงานวิทยบริการ และศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุก รูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยทุกสาขาวิชาและทุกระดับ จัดการ ประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นประจำทุกปี บัดนี้ ทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ ปัจจุบัน ได้รับการ รับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับอาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

75

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผลิตบัณฑิต ทุกระดับไปแล้ว ๙๑๐,๔๗๔ คน โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ๓๒,๘๒๐
คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๒๑ คน ระดับปริญญาโท ๑๗,๓๗๕ คน และระดับ ปริญญาตรี ๑๕,๓๒๔ คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเช้าวันนี้จำนวน ๒,๗๘๘ คน แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๒๑ คน ระดับปริญญาโท ๑,๒๖๗ คน และระดับปริญญาตรี ๑,๕๐๐ คน

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ กับขอพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

76