คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของรองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวาย รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ใน
การมุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรมสร้างเสริมความสามารถของบุคลากร
และนักศึกษาให้ใฝ่ในการเรียนรู้ตามปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมทั้งพัฒนา ระบบการบริหารองค์กรแนวใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีความคล่องตัว และมีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ
อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม ๑๔๔ สาขาวิชา
มีนักศึกษา ๑๖,๘๓๖ คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำ ๑,๕๙๘ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๗๓๐ คน

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒,๓๑๗ คน ปริญญาโท ๑,๔๓๐ คน และปริญญาเอก ๖๘ คน
รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๓,๘๑๕ คน
บัณฑิตของ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

608

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับสูงเมื่อพิจารณาจากอัตราการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประโยชน์สาธารณะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน
และส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนแสวงหาทิศทางใหม่ของการวิจัย
ด้วยการสร้างและใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีผลงานที่นำไปจดสิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย
เมื่อคิดเทียบต่อจำนวนอาจารย์อยู่ในระดับต้นของประเทศ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจัดปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การจัดสรรตำแหน่งเพื่อการวิจัย การกำหนดเกณฑ์เพื่อจัดสรรทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการลงทุนครุภัณฑ์วิจัยกลางที่มีมูลค่าสูง

ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างประเทศประมาณ ๒๗๐ แห่ง
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยได้พัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน
ตลอดจนการมีหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ด้านการบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดงานวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการ และการฝึกอบรมสู่ภาค
อุตสาหกรรม ทั้งสถาบันพัฒนาและอบรมฝึกโรงงานต้นแบบ สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
และศูนย์บริการวิจัยและการออกแบบ โดยในรอบปีได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนบริเวณพื้นที่รอบบางมด บางขุนเทียน ราชบุรี
ในการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตลอดจนการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร และได้ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มูลนิธิโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนับสนุนโรงงานอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการปลูกพืชระบบเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

609

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาขาต่าง ๆ
ตามรายงานที่คณบดี แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรับพระราโชวาท
ใส่เกล้าใส่กระหม่อม เพื่อจะได้อัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ตนสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

610