คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๘ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ 
ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แด่ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศ 
ด้านนิเทศศาสตร์ 

นอกจากนี้ สภาสถาบันยังมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑) นายทนง พิทยะ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๒) ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารการพัฒนาสังคม) 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


18

๓) นายวิจารย์ สิมาฉายา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ราย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
มีเกียรติประวัติดีเด่น เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และได้สร้าง 
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในด้านคุณธรรม ความรู้
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมีมติให้ได้รับ 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 
๑) นายทนง พิทยะ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
๒) ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
๓) นายวิจารย์ สิมาฉายา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


19