คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ คน คือ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
นายเชาว์ โพธิศิริสุข 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


37