คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗
รายงานการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิด กลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช
๑๔๓๗ ขอพระราชทานกราบบังคมทูล การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ดังต่อไปนี้

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม เป็นภารกิจที่กระทำเพื่อเทิดทูนคุณธรรมคำสอนของบรมศาสดามูฮำมัด
ซอลลัลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม ให้ประทับไว้ในจิตวิญญาณของศรัทธาชนแบบยั่งยืน วันเวลาแม้ผ่านไปกว่า ๑,๔๐๐ ปี
แต่ประชาคมโลกมุสลิมต่างรำลึกถึงคำสอน วิถีชีวิต และคุณงามความดี ของท่านอยู่เสมอ โดยการมุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักธรรม
และประพฤติตนตามแบบอย่าง บรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้ได้มากที่สุด ประกอบกับปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
ถือเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลที่องค์พระบาทส

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

126

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา คณะกรรมการจัดงาน ฯ จึงกำหนดให้มีนิทรรศการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภก และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งผอง ในคำรบเดียวกันด้วย

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๐๔ ณ ลุมพินีสถาน หลังจากนั้น ได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปี
การจัดงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ ๕๔ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ
ผ่านองค์กรศาสนาอิสลาม นับตั้งแต่คณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน และองค์กรมุสลิม โดยเป็นงานที่พสกนิกร ชาวไทยมุสลิมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์ อัครศาสนูปถัมภก และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม อันเนื่องจากการจัดงานเมาลิดกลาง แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของบรม ศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิต อย่างยั่งยืน

๒. เพื่อนำเสนอเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผ่านนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “บรมศาสดามูฮำมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กับภารกิจการขับเคลื่อนสังคม พหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาปัญญาและความรุ่งเรืองแก่โลก”

๓. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุข ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างล้นพ้น

๔. เพื่อแสดงกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมอิสลามและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๕. เพื่อเผยแพร่บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนากิจการ ฮาลาลไทยสู่ระดับ “ฮาลาลเพชร” โดยการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และ

127

เทคโนโลยีฮาลาล การจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลไทยสู่ประชาคมโลก

การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
การทดสอบการอ่านคัมภีร์ อัลกุรอานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงเข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ระหว่างประเทศ
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การทดสอบกอรีในกลุ่ม ประเทศอาเซียน การฉลองการจบหลักสูตรการเรียนวิธีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชน มุสลิม จำนวน ๕,๐๐๐ คน การอบรมผู้ประกอบการฮาลาลจำนวน ๑,๐๐๐ ราย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจด้านการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมของบรมศาสดา แห่งอิสลาม พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนำเสนอพัฒนาการ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจการฮาลาลของประเทศไทย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมสตรีและเยาวชน
และการออกร้านขององค์กร สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน ฯ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ฝ่าพระบาทที่ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเสมอมา ข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศที่ปรากฏ ณ ที่นี้ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั้งปวง ขอถวายพระพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ขอจง ทรงพระเจริญ

ณ บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอเบิก นายปรัชญา ฉิมวิเศษ เลขานุการ คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นลำดับต่อไป
และขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ หลังจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

128