คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการ ตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ
มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ เพื่อตอบสนองทั้งด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยในแขนงต่าง ๆ
ตลอดจนให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

พุทธศักราช ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุมัติปริญญาแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๔,๘๐๖ ราย

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

151

ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกคณบดีและ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก
กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เฝ้า ทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

152