คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

194

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากล เน้นการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดนตรี ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา
และสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล และนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่น

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

นายคมสันฐ หัวเมืองลาด อายุ๕๕ ปีศิลปินอาวุโส ผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านนาฏยศิลป์และการแสดง สร้างสรรค์ผลงานทั้งด้านวิชาการ
การประดิษฐ์รูปแบบงาน นาฏศิลป์และการแสดง การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง เป็นแบบอย่าง ของครูที่ดี อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายคมสันฐ หัวเมืองลาด

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๓๘๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

195