คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

196

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิจัยสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินีได้รับพระราชทานชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า สิรินธารา ได้พัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บริการวิชาการ ด้วยการจัดอบรมความรู้วิชาการวิชาชีพและภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการและ ประชาชน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา กิตติมศักดิ์โดยสังเขป ดังนี้

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร อายุ ๔๙ ปี นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารจัดการและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริม ให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ มีส่วนร่วมผลักดันให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านน้ำพุร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเป็นประตูและจุดเชื่อมโยงตามแนว ระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ รองรับโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวายสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน ๘๘๙ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๔ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๙๐ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๗๙๕ คน

197

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

198