คำกราบบังคมทูล ของ ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน ในนามของสถาบัน และผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่
ณ ที่นี้ มีความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เ สด็จพระราชดำเนินมาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่สถาบันเป็นอย่างยิ่ง และเป็น
พระมหากรุณาธิคุณ แก่คณะกรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษาโดยทั่วหน้ากัน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังรายนามที่คณบดี

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

37

จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับต่อไป กับขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคล แก่บัณฑิต คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของสถาบันสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

38