คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคล อันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ
บัณฑิต และนิสิต ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมกัน ณ ที่นี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

149

วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์ สมชาย สันติวัฒนกุล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

150