คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย บัณฑิต นิสิต และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อีกวาระหนึ่งในวันนี้ พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท
เป็นมงคลสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา

ณ ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย ์
วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ตัวอย่างด้านการวิจัย บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ เข้ารับประกาศนียบัตร

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

155

เบิกรองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท สำหรับเป็นเครื่อง
กำกับสติปัญญาและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

156