คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 (รอบแรก)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

240

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
โดยการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียน การสอน อาทิเช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ,
การวิจัยอนุรักษ์จำปาดะพืชประจำถิ่น, การวิจัยต้นทุนโลจิสติกส์ขนส่งปาล์มนํ้ามันภาคใต้
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนานักศึกษาโดยเน้นการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในสังคมไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายวิรัช อยู่ถาวร ผู้อำนวยการเพลง ผู้ควบคุมวงดนตรี และ อาจารย์สอนดนตรี เป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงที่มีผลงานในนามศิลปิน
“๓ วิ” ร่วมกับ วิชัย ปุญญะยันต์ และวินัย พันธุรักษ์ เป็นผู้แต่งเพลงประกอบละครโทรทัศน์ หลายเรื่องให้กับไทยทีวีสีช่อง ๓
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนดนตรี จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เข้าไปถวายงานทางด้านดนตรีอย่างสม่ำเสมอ อุทิศตนทำงานด้านลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่ดนตรีสู่สาธารณชน
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นางสาวละมัย ศรีรักษา เป็นโนราที่เชี่ยวชาญในการร้อง บทมุตโต แนะแนวศีลธรรมจริยธรรมให้กับผู้ชมทุกครั้งที่แสดง
โดยวิเคราะห์ถึง สภาพสังคมปัจจุบัน แล้วนำมาสอดแทรกชี้นำโดยผ่านสื่อการร้องกลอนโนรา ใช้หลักศาสนาต่าง ๆ
มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อทำให้กลุ่มผู้ชมโนราได้เกิดจิตสำนึกในทางที่ดี ได้ร่วมแสดงโนรากับวิทยาลัยครูสงขลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘
เป็นวิทยากรให้กับ หลักสูตรนาฏยรังสรรค์ ในรายวิชาแขนงโนราอย่างต่อเนื่อง ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา

241

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏยรังสรรค์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

ลำดับที่สาม นายอภิชัย อภิชยานนท์ ประธานกรรมการในเครืออัยธนากรุ๊ป
นักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมายาวนาน มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ
เป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพที่สามารถสร้างและ ขยายกิจการให้กลายเป็นธุรกิจชั้นแนวหน้า ได้นำความรู้ทางการบริหารธุรกิจ
มาใช้ใน การพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวิรัช อยู่ถาวร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสาวละมัย ศรีรักษา
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอภิชัย อภิชยานนท์

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๒,๐๗๘ คน แยกเป็น

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๔๓ คน

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๐๓๕ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ จะได้กราบบังคมทูล ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

242