คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 (รอบสอง)

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบสอง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

243

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งานและโครงการที่ปฏิบัติตามพันธกิจได้เป็นไป ตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
มีผลสัมฤทธิ์ น่าพอใจ เฉพาะในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เน้นส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารนักศึกษาให้มีทักษะในด้านการภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย รวมทั้งให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมโดยรวม เป็นต้น

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน ๒,๑๗๖ คน แยกเป็น

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๘ คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๕๙ คน
ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๑๐๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและคณะจะได้กราบบังคมทูล ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

244