คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 (รอบสอง)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
(รอบสอง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์
ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

252

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๔๐๘ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

253