คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอพระราชทานพระราชานุญาต
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์
และผู้ได้รับพระราชทานศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดังนี้
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายชวง ชัยสุโรจน์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ศิริสันธนะ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

17

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดาราศาสตร์
รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้
นายอนันต์ ลี้ตระกูล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสาวกรองทอง ชุติมา
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ทองเต็ม
ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วณิตย์ธนาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

18