คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๔๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

276

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นคนดีและมีคุณธรรม
มีลักษณะ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย
ให้โอกาสทางการศึกษาและการบริการทางวิชาการแก่สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์
และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล และทรงพระวิริยะอุตสาหะ
มุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย อาทิ ทรงก่อตั้งมูลนิธิ Miracle of Life มูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุน
การศึกษาและการพัฒนาตนเองแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friend Corner
เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระปณิธานว่า
“ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยพระกรณียกิจนานัปการ ส่งผลสำเร็จในงานการศึกษาและการพัฒนาสังคม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อ เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสืบไป โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จักนำปริญญาบัตรไปทูลถวายในวโรกาสต่อไป

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

277

ลำดับที่หนึ่ง นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี ดำรงตำแหน่ง Executive partner ทนายความที่ปรึกษากฎหมายในคดีแรงงาน และการบริหารงานบุคคล
สำนักงานกฎหมาย ES COUNSEL ทนายความอาสาสมัคร และอนุกรรมาธิการว่าด้วย จริยธรรม คุณธรรม ในสภาผู้แทนราษฎร
มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน ทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดโครงการอาชีวะทวิภาค
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นสมควรให้ได้รับพระราช ทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์
เป็นกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นายมารชัย กองบุญมา ประธานกลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง
ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพิมพ์ พัฒนาผลงานให้มีมาตรฐาน เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ราม กานธา มาคาจู เชษฐา อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
เป็นผู้นำด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
วางระบบป้องกันภัยและพิทักษ์ทรัพยากรของประเทศ ปรับปรุงวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิต ชาวเนปาลมาอย่างยาวนาน
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

278

ลำดับที่ห้า นางพวงสร้อย อุ่นเมือง รองประธานสภาเทศบาลตำบลปาย ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และกรรมการสภาวัฒนธรรม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นผู้นำสตรีที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายมารชัย กองบุญมา

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ราม กานธา มาคาจู เชษฐา

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางพวงสร้อย อุ่นเมือง

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑,๐๓๒ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๙๖๙ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๕๓ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๑๐ คน

279

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

280