คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์
อุปนายกสภา
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๐.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

292

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้
Q-GREEN เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ผลิตบัณฑิตให้มีจิตอาสา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายจำเนียร พันทวี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณี
โดยเฉพาะพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นครูภาษาไทยที่นำเอาความรู้มาปรับใช้กับการประกอบพิธีและการสร้างสรรค์บทสู่ขวัญ
ได้ถวายงานประกอบพิธีถวายฝ้ายพระกรเพื่อทูลพระขวัญแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในฐานะ “ผู้ทรงภูมิปัญญา” ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายวินัย วงศ์วีระขันธ์ นักข่าวและผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับ
เป็นผู้มุ่งมั่นและเสียสละในการทำงาน ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนข่าว บรรณาธิการ
และเป็นผู้ดำเนินรายการคนข่าวสุดสัปดาห์ เป็นประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับรางวัลผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ดีเด่นหลายสมัย
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

293

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายจำเนียร พันทวี
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวินัย วงศ์วีระขันธ์

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน ๑๓๒ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๑๒๗ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๓ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๒ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

294