คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงละครแห่งชาติ
วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภาสถาบัน

คณาจารย์ ข้าราชการ
บัณฑิ

มหาบัณฑิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้ร่วมพิธีนี้ทุกคน ข้าพระพุทธเจ้าในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

391

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูล
เชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
มหาบัณฑิต ตามรายงาน
ที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไป และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ บัณฑิต
มหาบัณฑิต
คณาจารย์ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

392