คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รู้สึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จ
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็น
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อันล้นพ้น
เป็นเกียรติ
และเป็นกำลังใจอันสูงสุดแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

418

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์
คณะต่าง

เพื่อ
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

419