คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์ไชยยศ
เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
หาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำ
ปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
บัณฑิต
นักศึกษา
ตลอดจนผู้เข้าร่วม
พิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

423

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์คณะต่าง

เพื่อเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

424