คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม นายก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละออง
พระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กับ
ทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

433

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาส
เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และเบิกคณบดี
คณาจารย์
คณะต่างๆ
เพื่อเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

434