คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ
นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์ศุภชัย
ยาวะประภาษ
นายกสภาการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
ที่เข้ารับ
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ดังนี้

๑.
ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ปี
รุ่นที่
๖๙
ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
จำนวน
๒๗๑
นาย
บรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายตำรวจสัญญาบัตรดำรงตำแหน่งต่าง

ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัจจุบันแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจโท

๒.
ผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
นิติวิทยาศาสตร์
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑๑ ราย

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

512

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกนาย
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะ
ทางวิชาชีพ
มีคุณธรรม
จริยธรรม
ตลอดจนมีความประพฤติอันดี
และระเบียบวินัย
เคร่งครัด

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก
ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร เป็นลำดับต่อไป

พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

513