คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (ภาคบ่าย)

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
(ภาคบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๐
ตุลาคม
พุทธศักราช
๒๕๕๙
และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
พระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาใน
“เงินทุนภูมิพล”
ตามที่คณบดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ผู้บังคับการวิทยาลัย
และรองอธิการบดี
จะได้กราบบังคมทูล
ต่อไป และขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

528