คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
รุ่นที่
๑๗
มหาบัณฑิตรุ่นที่
๑๘
และบัณฑิตรุ่นที่
๒๐
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
และมหาบัณฑิตรุ่นที่

และบัณฑิตรุ่นที่
๑๖
จากสถาบัน
การบินพลเรือน
ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำ
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
พนักงาน
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีโดยทั่วกัน

ในโอกาสนี้
ด้วยความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละออง
พระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการพยาบาล
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงแก่พสกนิกร
และพระปรีชาสามารถที่ประจักษ์ชัด
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

554

สุรนารี
ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่
๒๘
พฤษภาคม
๒๕๕๙
จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ
และ
เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาส
เข้าเฝ้า

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
ต่อจากนั้น
ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก
ศาสตราจารย์ประสาท
สืบค้า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และ
ผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำเข้ารับพระราชทานเข็มกิตติการทองคำ
ตามลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

555