คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สดุดีเกียรติคุณผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ด้วยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตามความในมาตรา
๒๓
(๕)
แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พุทธศักราช
๒๕๕๘
ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิอันสมควรแก่
ปริญญาในสาขาวิชาต่าง

ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
จำนวน

คน
ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถดีเด่นทางวิชาการในวิชาชีพของตน
มีเกียรติประวัติในการทำงาน
สูงส่งทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม
เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน
ทั้งประกอบด้วยคุณธรรม
จริยธรรม
และความเสียสละ
อันจะเป็น
ตัวอย่างให้แก่คนในสังคมและอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ด้วยเหตุผลดังที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณามานั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังต่อไปนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

570

นายอาสา สารสิน
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการระหว่างประเทศ
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
นายคาสุทากา โคกิ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
นางเตือนใจ ดีเทศน์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชนบทศึกษา
และการพัฒนา
นางจันทวิภา อภิสุข
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมวิทยา

สำหรับพระปพนพัชร์
ภิบาลภักดิ์นิธี
ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราชานุญาตนำปริญญาบัตรไปถวายแด่
พระปพนพัชร์
ภิบาลภักดิ์นิธี
ในโอกาส
ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

571