คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 (ภาคหลัง)

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(ภาคหลัง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์สมคิด
เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
คณะต่าง

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีกวาระหนึ่งในภาคหลังวันนี้
นับเป็น
สิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเบิก
ศาสตราจารย์นรนิติ
เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร
ระดับปริญญามหาบัณฑิต
และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

572

ปริญญามหาบัณฑิต
และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ในวันอาทิตย์ที่
๑๓
พฤศจิกายน
พุทธศักราช
๒๕๕๙
ก่อนที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคแรก
หลังจากนั้นขอพระราชทานพระราชวโรกาส
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว
ตามรายนามที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูล
ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

573