คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสังเขป ดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ก้าวหน้าโดยลำดับ
มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเปิดสอนขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑๖๕ หลักสูตร
และมีการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องและตอบสนองกับแนวทางพัฒนาประเทศ
ในส่วนของวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้มีการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบวิทยาเขตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ด้านงานวิจัย
สถาบันได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องทุนวิจัย โดยจัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาค

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

594

เกษตรกรรม รวมถึงการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยและสร้างสรรค์ต่าง ๆ ทำให้สถาบัน
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผลงานวิจัย
ที่ปรากฏได้ช่วยพัฒนาประเทศทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
และสถาบันยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาได้มีผลงานที่ยื่นขอรับ
ความคุ้มครองทางปัญญาในนามสถาบันอีกด้วย

ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้สูงขึ้นทั้งด้านการศึกษาและวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ การศึกษาแลกเปลี่ยนบุคลากร
ดูงานและการทำงานวิจัยร่วมกัน อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
ในสาขาต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นให้มีการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่เปิดกว้างสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนักศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒๕,๒๑๘ คน
พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง จำนวน ๒,๒๐๕ คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๙๘ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสถาบัน ซึ่งสถาบันมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริการการศึกษา
นายทาดาฮิโกะ โอตานิ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณบดี
แต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปต่อจากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับ

595

พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

596