คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในนามของมหาวิทยาลัยและผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บัณฑิต
และนักศึกษา ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ณ วโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ กราบบังคมทูล
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ ต่อจากนั้น

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

599

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ
และพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

600