คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน 
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา 
ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติเป็นเอกฉันท์ 
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก 
ขอพระราชทานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และขอประทาน 
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ แด่ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
อันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


9 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ เพื่อกราบบังคมทูลให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่
บัณฑิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


10