คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา 
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัย 
ทักษิณ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย บัณฑิต นิสิต และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
อีกวาระหนึ่งในวันนี้ พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นมงคลสูงสุด 
แก่มหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดมา 

ณ ลำดับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก รองศาสตราจารย์
วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กราบบังคมทูลเบิกพระภิกษุ
เข้ารับการถวายปริญญาบัตร ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


69 

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย และบุคลากร 
ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ เข้ารับประกาศนียบัตร เบิกคณบดีรองคณบดีและ 
คณาจารย์กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ 
ขอพระราชทานพระราโชวาท สำหรับเป็นเครื่องกำกับสติปัญญา และเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


70