คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย
นครพนม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
นครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
ของชุมชนในท้องถิ่น คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมในพิธี
โดยทั่วกัน

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายพรหมสวัสดิ์
ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กราบบังคมทูล
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทาน

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

87

ปริญญากิตติมศักดิ์ เบิกผู้ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม เข้ารับพระราชทาน
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

88