คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
(รอบเช้า) 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 
นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิกรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี คณาจารย์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


378

คณะต่าง ๆ เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอ 
พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


379